Phallosopher – Il nuovo singolo “I-Phallo-O-Sopher”

Disponibile il secondo singolo dei Phallosopher, “I-Phallo-O-Sopher”, progetto black metal di Jesse Heikkinen (HexvesselIterum NataThe Aeon).